Daniela Bartoňová Kotschová
Czech Republic, Slovakia

Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Cities

  • VYSOKé TATRY
Daniela Bartoňová

Šport je pre mňa už od detstva významnou súčasťou života. Mojím snom bolo venovať sa mu na najvyššej úrovni, čo sa mi z časti podarilo aj účasťou na Olympiáde v Sochi 2014. Vďaka rokom tréningu a hľadaniu spôsobov ako zvyšovať športovú výkonnosť som pochopila nutnosť neustále pracovať na svojom rozvoji a vzdelávaní.

Práca s ľuďmi ma napĺňa, rešpektujem ich potreby a vidím zmysel v  ich konštruktívnej podpore. Spolupracujem so športovcami všetkých výkonnostných úrovní, ale aj s ľuďmi, ktorí si svoj vzťah k pohybu ešte len budujú.

Na základe vedomostí, ktoré som nadobudla z oblasti trénerstva a koučingu v kombinácii s cennými praktickými skúsenosťami športovkyne, vám môžem ukázať ako si zvýšiť výkonnosť a zlepšiť kvalitu života.

Funkčné dýchanie je jedným z najdôležitejších pilierov zdravia. Oxygen Advantage predstavuje užitočný spôsob ako je možné dosiahnuť osobný potenciál či už v športe, v oblasti zdravia, alebo duševnej rovnováhy.

Techniky metódy Oxygen Advantage® vám môžu poskytnúť nástroje na:

optimalizáciu výkonnosti

podporu lepšieho spánku a vyššiu kvalitu života

zvýšenie energie a koncentrácie, zníženie stresu

prevenciu mnohých bežných zdravotných ťažkostí

Pôsobím vo Vysokých Tatrách a okolí. Vediem kondičné a koordinačné tréningy, kurzy behu na lyžiach i koučingové stretnutia. Organizujem Oxygen advantage prezentácie a workshopy po celom Slovensku. Ak máte záujem o spoluprácu neváhajte ma kontaktovať.

Daniela Bartonova

Sport has been an important part of my life since childhood. My dream was to be involved in it at the highest level, which I did in part by participating in the 2014 Sochi Olympics. Thanks to years of training and finding ways to improve my sports performance, I understood the necessity to constantly work on my development and education.

Working with people is fulfilling for me, I respect their needs and see the meaning in their constructive support. I work with athletes of all performance levels, as well as people who are still building their relationship with movement.

Based on the knowledge I have gained in the filed of coaching and training, combined with valuable practical experience as an athlete, I can show you how to increase your performance and comprehensively improve your quality of life.

Functional breathing is one of the most important part of health. Oxygen Advantage is a useful way to achieve personal potential whether in sport, health or mental balance.
The techniques of the Oxygen Advantage® method can give you the tools to:
-optimizing performance
– promote better sleep and a higher quality of life
– increase energy and concentration, reduce stress
– prevent many common health problems

I work in the High Tatras and surrounding areas. I run fitness and coordination training , Oxgen Advantage presentations and workshops as well as cross country skiing courses. If you are interested in cooperation do not hesitate to contact me.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop