František Lorinczi
Slovakia

Countries

  • Slovakia

Cities

  • BRATISLAVA
  • MALACKY

Momentálne sa v rámci doktorandského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu (Univerzita Komenského v Bratisalve, Slovensko) venujem problematike dýchania. Vlastnými výskumami sa snažím prispieť k rozšíreniu poznatkov o vplyve vybraných spôsobov dýchania na celkové zdravie a športový výkon. Dýchať musíme všetci a nič nás to nestojí, tak ak vieme len zmenou dýchania získať množstvo benefitov, vedomosti, ktoré nás budú k tomu viesť, sú na nezaplatenie. Dych považujem za prostriedok zlepšenia mnohých zdravotných porúch, spánku, športového výkonu, držania tela, psychiky, koncentrácie a celkovej kvality života. Stačí len vedieť ako tento nástroj správne používať. Ak by ste sa to chceli naučiť, neváhajte ma kontaktovať a zistíte, že činnosť, ktorú poväčšine vôbec nevnímame, môže zmeniť mnoho, ak jej začneme venovať zaslúženú pozornosť.   

Bez dychu niet života, bez dychu niet pohybu. Pohyb je mojou vášňou už od malička. Vnímam ho ako základnú ľudskú potrebu, ktorá by nás mala sprevádzať celým životom, ak sa chceme udržiavať zdraví a šťastní. Poskytuje mi priestor na realizáciu, voľnosť a vnútorné uspokojenie. Učí ma, ako vnímať svoje telo, rovnako ako meditácia, ktorá ma vedie cestou pokoja, pokory a vďačnosti v živote. Okrem spätosti so svojím telom cítim, že je moja duša naviazaná na prírodu, ktorá nás obklopuje a prostredníctvom svojich elementov s nami neustále komunikuje.


As a PhD. student at the Faculty of Physical Education and Sports (Comenius University in Bratislava, Slovakia), I examine the breath. Through my own research, I try to contribute to the expansion of knowledge about the impact of selected breathing patterns on overall health and sports performance. We all have to breathe and it costs us nothing, so if we can get a lot of benefits just by changing our breathing, the knowledge that will lead us to this is priceless. I consider breath to be an effective tool of improving many health disorders, sleep, sports performance, posture, psyche, concentration and overall quality of life. It’s necessary just to know how to use this tool properly. If you would like to learn this, do not hesitate to contact me and you will find that an activity that we usually do not perceive at all, can change a lot if we start to pay the attention it deserves.

Without breath there is no life, without breath there is no movement. Movement has been my passion since I was a child. I see it as a basic human need that should accompany us throughout our lives if we want to stay healthy and happy. It gives me space for realization, freedom and inner satisfaction. It teaches me how to perceive my body, as well as meditation, which guides me on the path of peace, humility and gratitude in life. In addition to being connected to my body, I feel that my soul is bound to nature, which surrounds us and constantly communicates with us through its elements.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop