Jakub Běžel
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE

Jakub je sympatický učitel, který hledá nejefektivnější cesty, jak vás naučit následující dovednosti.

Bojová umění

Jakub má třicetileté zkušenosti z oblasti bojových sportů a umění. Smyslu pro preciznost se začal učit v Judo, které se řídí principem “maximální účinnosti s minimálním úsilím”. Po dvaceti letech praxe získal vysoký mistrovský stupeň 3.Dan a následně potvrdil svůj smysl pro přesnost a detail při zkouškách na 1. Dan v Jiu Jitsu. Přes další bojová umění se dostal až k několikaletému organizování a vedení kurzů sebeobrany pro ženy.

Jakub k tomu dodává: “Pro tyto kurzy je třeba aplikovat pouze ty nejjednodušší a nejefektivnější techniky bojových systémů. Vezmeme dvě, tři jednoduché techniky a ty se naučíme velmi přesně provádět a hlavně ve správný moment aplikovat. Máme tak jednu odpověď na mnoho otázek.”

Plavání

Poslední roky učí Jakub dospělé lidi plavat pod svou značkou Plavme chytře. Hledá při tom nejefektivnější způsob, jak se pohybovat skrz tak hustou látku, kterou voda bezesporu je. Při plavání si uvědomil, že musí zaměřit pozornost na to, jak minimalizovat svůj odpor a vodou se pohybovat co nejjemněji a její tlak využít ve svůj prospěch stejně tak, jako v Judo (v překladu jemná cesta), kde využívá tlak soupeře k tomu, aby ho ovládl a bez zbytečné námahy hodil na zem. Při výuce plavání se Jakub zaměřuje na jednoduchá cvičení, správnou techniku a buduje ve studentech cit pro vodu a správné načasování pohybů. Stejně tak, jako to učil studenty bojových uměních.

Jakube, jak mohu získat mistrovství v určité disciplíně, když budu praktikovat jen “jednoduchá” cvičení? “Některé principy a techniky jsou tak jednoduché, že jsou úplně přehlížené. Nejsou zajímavé a sexy, jsou obyčejné, ale když se je naučíme opravdu důkladně, dějí se pak věci. Zkuste to!”

Oxygen Advantage

Závěrem jen krátce, proč Tě uchvátila zrovna metodika Oxygen Advantage? “Správné dýchání je v bojových uměních základ a při plavání je to velké téma. Většině začínajících plavců dojde jako první dech, pak až síla. Oxygen Advantage dává opět jednu odpověď na mnoho otázek, stejně jako to učíme v sebeobraně. Metodika je jasná, přímočará a vědecky podložená. Posloupnost cvičení je jednoduchá a pokud po té cestě půjdete, je nevyhnutelné, že se budete zlepšovat. Dlouho jsem pro své studenty hledal ucelenou metodiku práce s dechem a OA je přesně to ono. Už při mírném zlepšení mého BOLT skóre jsem cítil velký rozdíl při plavání. Nyní metodiku Oxygen Advantage předávám nejen při kurzech plavání pro dospělé, ale i na čistě dechových kurzech. Vše pod značkou Plavme chytře

Jakub Běžel
První učitel plavání v ČR s certifikací Oxygen Advantage Advance Instructor

Jakub is a friendly teacher who looks for the most effective ways to teach you the following skills.

Martial arts

He has thirty years’ experience in the field of martial arts and sports. He began to acquire precision doing Judo and its principle of “maximum effectiveness with minimum effort”. After twenty years he attained the 3rd Dan of high mastery and he confirmed his sense for precision and detail with his 1st Dan in Jiu Jitsu. Continuing with other martial arts he finally ended up organising and teaching women’s self-defence courses.

Jakub says: “For these courses we need to use the simplest and most effective techniques of martial art systems. You take two or three simple techniques and you learn to do them with great precision and apply them at the right moment. This provides an answer to a lot of questions.”

Swimming

In recent years Jakub has been teaching swimming to adults under his brand Plavme chytře (Smart Swimming). He searches for the most effective way to move through dense material, which water undoubtedly is. While swimming he realised he needed to focus on minimising his resistance, moving through water in the gentlest possible way and using its pressure to his advantage as in Judo (which translates as a “the gentle way”). It uses the opponent’s pressure only to make use of it and throw the opponent to the ground without unnecessary effort. Teaching swimming Jakub focuses on simple exercises and the right technique, and he builds in his students a “sense for water” and the right timing of movements. Just as he did when he was teaching students martial arts.

Jakub, how can I become a master in a discipline if I only do “simple” exercises? “Some principles and techniques are so simple that they are overlooked. They are not interesting and cool, they are seen as common, but when you master them, you see what happens. Try it!”

Oxygen Advantage

Just a quick question at the end, why have you been so captivated by the Oxygen Advantage method? “Proper breathing is the basis of martial arts and it’s also a big issue in swimming. Most beginners are short of breath before they are short of strength. Oxygen Advantage again provides one answer to a lot of questions, just as we have seen in self-defence. The method is clear, direct and scientifically well-founded. The sequence of exercises is simple and if you follow the path it’s inevitable you will get better.  For a long time, I was searching for a complex method for my students to work with breath and OA is just what I was looking for. As soon as my BOLT score increased just a little I could feel a great difference in my swimming. Now I pass on the Oxygen Advantage method in my swimming courses for adults, but also in breathing courses. All of them are under the Plavme chytře brand.”

Jakub Běžel
First swimming teacher with the Oxygen Advantage Advance Instructure certificate in the Czech Republic.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop