Jan Žalud
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE
POJĎ PRACOVAT NA SVÉM DECHU 

A OBJEVIT PŘÍNOSY OXYGEN ADVANTAGE BREATHWORK

Zlepšete své výkony, imunitu, kvalitu spánku a naučte se zvládat stresové situace pomocí Oxygen Advantage cvičení.

Přínosy pro tělo a mysl:

Lepší regenerace a kvalita spánku: Máte chuť se probudit každé ráno plní energie a odpočatí?

Redukce stresu a úzkosti: Naučíte se dechovým technikám, které vám pomohou zvládat stresové situace a snižovat úzkost, klid a vyváženost v každodenním životě.

Vyšší odolnost vůči laktátu a úspora energie: Dovedete si představit, že dosáhnete vyššího výkonu efektivněji s lepším okysličením svalů, tkání, orgánů a mozku?

Zvýšení výkonu o 30%: Bez ohledu na to, zda jste sportovec, zaměstnanec nebo aktivní jedinec, tréninky vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Koncentrace, příprava na důležitý závod, prezentaci nebo vystoupení. Získáte vlastní rutinu, jak se vždy nastavit pro 100% výkon v daný moment, kdy budete schopni uvolnit veškerý svůj potenciál v přítomném čase.

CESTA KE ZDRAVÉMU DECHU:

OXYGEN ADVANTAGE:  Je revoluční metodika zaměřená na zlepšení dechového výkonu a celkového zdraví. Naučíte se techniky dýchání, které vám umožní zvýšit okysličení celého organismu – svalů, orgánů a mozku. Zvýšíte efektivitu respiračního systému a tím fyzickou i duševní připravenost vašeho těla. Posílíte imunitní systém, zvýšíte VO2max.

SLUŽBY jsou určeny pro jednotlivce, individuální skupiny, sportovce a firmy. Provádím tréninky, kurzy a terapie přizpůsobené vašim potřebám.

Připojte se ke mě a objevte sílu dechu

Jmenuji se Jan Žalud – Váš průvodce dechem

Zakladatel projektu Terapie dechem, certifikovaný Breathwork facilitátor v Breathing Space, certifikovaný instruktor OXYGEN ADVANTAGE®, kondiční specialista (FTVS UK), předseda sportovní akademie HESU, ředitel AMON System.

Zkušenosti z vrcholového sportu ho naučily trpělivě postupovat k cíli, nezastavovat a neustále se posouvat vpřed. Mezi vášně Honzy patří sport, potápění, zdolávání 5 tis. hor, cestování a jednoznačně dech, který propojuje a integruje vše, co se se doposud naučil.

Co klienti nejčastěji řeší?

Fyzickou a psychickou kondici, výkon, únavu po ránu, celková únava, stres, chladné nohy, ruce, mravenčení v prstech, pocity lehkých úzkostí, nedostatek energie, chuť se v životě posunout někam dál, neschopnost koncentrace, volby priorit, smysl života, zdraví a své tělo, poruchy spánku, špatný povrchní spánek, zadýchání i při malé fyzické aktivitě, astma, alergie, traumata z minulosti, redukci váhy

Při trénincích kladu důraz na bezpečnost a každodenní drobnou praxi. Kombinuji vždy praktická cvičení s teorií. Má oblíbená motta jsou „Méně je více“ a „Hlavní je začít praktikovat již dnes“.

Jak můžete začít?

Veřejně vypsané kurzy a workshopy na www.terapiedechem.cz 

Naplánujte si se mnou pro svojí firmu nebo skupinu vlastní workshop na míru

Individuální tréninky, terapie

Kombinace osobních a on-line lekcí


REFERENCE:

Více o mě a reference naleznete zde: https://terapiedechem.cz/o-mne/


KONTAKT:

Jan Žalud
Terapie Dechem | Průvodce dechem, Instruktor funkčního dechu
Facilitátor mezinárodní Breathwork organizace Breathing Space

Oxygen Advantage certifikace pro zdravý a funkční dech v životě i ve sportu.


COME WORK ON YOUR BREATH 

AND DISCOVER THE BENEFITS OF OXYGEN ADVANTAGE BREATHWORK

Improve your performance, immunity, sleep quality and learn to manage stressful situations with Oxygen Advantage exercises.

Benefits for the body and mind:

* Improved recovery and sleep quality: Do you feel like waking up every morning energized and refreshed?
* Stress and Anxiety Reduction.
* Increased lactate tolerance and energy conservation.
* Whether you are an athlete, employee or active individual, training will help you achieve your goals.
* Concentration, preparation for an important race, presentation or performance. You’ll get a custom routine to always set yourself up for 100% performance in the moment, where you’ll be able to unleash your full potential in the present tense.

THE PATH TO HEALTHY BREATHING:

OXYGEN ADVANTAGE: Is a revolutionary methodology aimed at improving breathing performance and overall health. You will learn breathing techniques that will allow you to increase oxygenation throughout your entire body – muscles, organs and brain. You will increase the efficiency of your respiratory system and thus the physical and mental fitness of your body. You will strengthen your immune system, increase VO2max.

SERVICES are designed for individuals, individual groups, athletes and companies. I provide workouts, classes and therapies tailored to your needs.

Join me and discover the power of breath

My name is Jan Žalud – Your Breath Guide

Founder of the Breath Therapy Project, certified Breathwork facilitator at Breathing Space, certified OXYGEN ADVANTAGE® instructor, fitness specialist (FTVS UK), chairman of the HESU Sports Academy, director of the AMON System.

His experience in elite sport has taught him to patiently progress towards his goals, not stopping and constantly moving forward. Honza’s passions include sports, diving, climbing 5,000 mountains, traveling and definitely breathing, which connects and integrates everything he has learned so far.

What do clients most often address?

Physical and mental fitness, sport performance, fatigue in the morning, general tiredness, stress, cold feet, hands, tingling in the fingers, feelings of mild anxiety, lack of energy, desire to move on in life, inability to concentrate, choose priorities, the meaning of life, health and their body, sleep disturbances, poor superficial sleep, shortness of breath even with little physical activity, asthma, allergies, past traumas, weight reduction

I emphasize safety and daily small practices in my trainings. I always combine practical exercises with theory. My favorite mottos are “Less is more” and “The main thing is to start practicing today”.

How can you get started?

– Publicly advertised courses and workshops at www.terapiedechem.cz 
– Schedule a customized workshop with me for your company or group
– One-on-one coaching, therapy
– Combination of in-person and online classes

REFERENCES:

More about me and references can be found here: https://terapiedechem.cz/o-mne/

CONTACT:

Jan Žalud Breath Therapy | Breath Guide, Functional Breath Instructor Facilitator of the international Breathwork organization Breathing Space

Oxygen Advantage certification for healthy and functional breath in life and sport.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop