Lenka Melicharová
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE

Miluji zkoumat a objevovat principy, na kterých život, tělo a prožívání člověka funguje. 
Pozorováním a zkoumáním souvislostí a souvztažností jsem dospěla k jednoznačnému poznání, že naše vnitřní nastavení ovlivňuje naši fyziologii, psychiku i naše vztahy a prožívání situací. Baví mě odhalovat naši přirozenost – to, jak funkčně naše těla byla moudrou přírodou nadesignována. Hodně mě na této cestě podpořily četné semináře a workshopy těchto čtyř mužů: biolog Bruce Lipton, který se zabývá epigenetikou. Výzkumník a průkopník propojení vědy, duchovních principů a osobního lidského potenciálu Gregg Bradon. Nestor prenatální a perinatální psychologie a autor knih Tajemství nenarozeného dítěte a Embodied Mind Dr. Thomas Verny. A v neposlední řadě výcvik s mistrem bojových umění (Aikido, Chi Gong) a zakladatelem nového přístupu k práci s energií ve stavu K.I. (neutrální inteligence těla) Karlem Grünickem.
Jedním z dalších AHA momentů pro mě bylo poznání vlivu kvality dechu na zdraví a na kvalitu prožívání. Věřím, že stav světa odráží úroveň vědomí, ze kterého konáme. Organizuji poznávací a vzdělávací akce, facilituji kruhy změny paradigmatu, kde je realizován potenciál kolektivní inteligence a nyní jsem se stala součástí skvělé party certifikovaných  instruktorů dechové školy Patrika McKeowna Oxygen Advantage, pro vrcholové sportovce a manažery :-). 
Žiji v Praze. Nabízím individuální i skupinová setkání, včetně firemních. Zajímá mě také dlouhodobější spolupráce se skupinou. Pro jednotlivce nabízím mj. 21 denní intenzivní individuální program. (Začneme osobním setkáním s individuální diagnostikou, na jejímž základě bude ve vzájemné interakci definován váš hlavní záměr. Další konzultace budou probíhat na denní bázi dle dohody, osobní nebo on-line formou. Zkrátka 21 dní po sobě jdoucích budete věnovat intenzivní pozornost sobě a budete učit své tělo novým návykům, které vás doslova rozzáří.) 


I love to research and discover the principles on which life, body and human experience work.
By observing and examining connections and correlations, I came to the clear knowledge that our internal paradigm affects our physiology, psyche, and our relationships and experiencing situations. I enjoy revealing our naturalness – how functionally our bodies were designed by wise nature. I have been greatly supported on this journey by numerous seminars and workshops by these four men: Biologist Bruce Lipton, who works on epigenetics. Researcher and pioneer of the connection between science, spirituality and personal human potential Gregg Bradon. Nestor prenatal and perinatal psychology and author of the books The Secret of the Unborn Child and Embodied Mind Dr. Thomas Verny. And last but not least with training with the master of martial arts (Aikido, Chi Gong) and the founder of a new approach to working with energy in the state of K.I. (neutral intelligence of the body) – Karl Grünick.
One of the other AHA moments for me was learning about the influence of the quality of the breath on health and on the quality of experiencing ourselves. I believe that the state of the world reflects the level of consciousness from which we act. I organize cognitive-somatic educational events, I facilitate paradigm shift councils where the potential of collective intelligence is realized and now I became part of a great group of certified instructors of Patrick McKeown’s Oxygen Advantage breathing school, for top athletes and managers :-).
I live in Prague. I offer individual and group meetings, including corporate meetings. I am also interested in a longer-term cooperation with the group. For individuals, I offer, among other things, a 21-day intensive individual program. (We will start with a personal meeting with an individual diagnosis, based on which your main intention will be defined in mutual interaction. Further consultations will take place on a daily basis according to the agreement, in person or online. In short, for 21 consecutive days you will pay intensive attention to yourself and you will teaching your body new habits that will literally make you shine.)

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop