Web Analytics Made Easy -

StatCounter

Michał Doroszczyk

BIAŁYSTOK | POLAND

Vitaj!

Jestem certyfikowanym Instruktorem Tlenowej Przewagi oraz Praktykiem NLP.

W swojej pracy łączę te dwie szkoły, by móc pracować zarówno z ciałem, jak i umysłem.

Wychodzę z założenia, że oddech jest podstawą naszego życia, a także mojej pracy. Kontrolując

oddech, możemy w niesamowity sposób kontrolować nasze ciała, układ immunologiczny, emocje i samopoczucie.

Moim zdaniem warto nad tym pracować, ponieważ pewne jest to, że z pierwszym wdechem

zaczynamy nasze życia, a z ostatnim wydechem je kończymy.

Działam pod własną marką „VitaNova” we współpracy z licznymi organizacjami oraz pod

superwizją moich Mentorów. Za fundamentami mojej pracy stoją liczne badania naukowe, jak też empiryczne i subiektywne opinie ludzi, z którymi pracowałem.

Zapraszam Cię do wspólnej podróży, w której najważniejsze są natura, zimno, oddech i umysł –

zarówno ten nieświadomy, jak też świadomy 😉

Ogień w Płucach i Sercu!
Michał

 


Welcome!

I am a certified Oxygen Advantage Instructor and NLP Practitioner.

In my work, I combine these two schools to be able to work with both – body and mind.

My assumption is that breath is the basis of our life and my work. By controlling our breathing, we

can control our bodies, immune system, emotions and well-being in an amazing way.

In my opinion, it is worth working on it, because it is certain that with the first breath we start our

lives and with the last breath we end it.

I operate under my own brand “VitaNova” in cooperation with numerous organizations and under

the supervision of my mentors. Behind the foundations of my work are numerous scientific studies as well as empirical and subjective examples of the people I have worked with.

I invite you to The Journey where the most important are nature, cold, breath and mind – both the

unconscious and the conscious 😉

Fire in the Lungs and Heart!

Michał – you can call me Mike 😉