Web Analytics Made Easy -  StatCounter

RNDr. Mgr. Rostislav Václavek

OSTRAVA | CZECH REPUBLIC

I am the founder of the project 5 PILLARS OF HEALTH, a holistic approach to myself and a CERTIFIED INSTRUCTOR OF THE HEALTHY BREATHING SYSTEM BUTEYKO / OA.

Find yourself, find out who I am, figure out what I really want and finally start shaping your life. Wouldn’t it be great to enjoy life again? How was it with me?

I was sick, dissatisfied with myself, with the life I led and the way I looked. I tried to break free from this helplessness, but I was on the verge of my strength, a body full of inflammation, working from morning to evening, chronic stress and despair haunted me at every step, I weighed over 100 KG, my relationship fell apart.

WHO AM I? WHAT I WANT IN MY LIFE? It took me a while to gradually realize that if I want to change something in my life. Gradually, I began to devote myself to healing breathing techniques (BUTEYKO, OXYGEN ADVANTAGE, etc.), hardening, physical health, a balanced diet and, through epigenetic and psychosomatic principles, also mental settings.

WHAT HAPPENED THEN? The inflammation subsided, the mood swings leveled off, I lost 30 KG in a year and a half, and last but not least, a genetic lifelong illness – hypokalemic periodic muscle paralysis retreated and gave me the opportunity to live freely in full joy and satisfaction.

I DISCOVERED myself, found joy and passion again in life, began to use my time more effectively, found a harmonious relationship and changed the circle of friends.

And so, the project was born on the basis of its own transformation and the experience of 5 PILLARS OF HEALTH, A HOLISTIC APPROACH TO SELF – www.5pz.cz

The change of attitude towards oneself has helped, in addition to me, HUNDREDS of people who have gradually discovered that they cannot seek help outside in some products, miracle pills or products and find it only in themselves through their own application of life changes.

The basis is in SIMPLICITY, a return to COMMON SENSE, life in NORMALITY and modesty, these are no complexities that additionally steal your time.

We continue to work on ourselves in my fb groups and spread the idea of a healthy life and healthy breathing in the community. Here:

https://www.facebook.com/groups/zdravedychaniBUTEYKOaOXYGENADVANTAGE/

https://www.facebook.com/groups/5piliruzdravi/

Jsem zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, holistického přístupu k sobě a CERTIFIKOVANÝ LEKTOR SYSTÉMU ZDRAVÉHO DÝCHÁNÍ BUTEYKO/OA.

Najít sám sebe, zjistit kdo jsem, přijít na to, co vlastně chci a konečně začít tvořit svůj život. Nebylo by zase skvělé se z života radovat? Jak tomu bylo u mě?

Byl jsem nemocný, nespokojený sám se sebou, s životem jaký jsem vedl a s tím, jak jsem vypadal. Snažil jsem se z této bez-moci vymanit, ale pohyboval jsem se na pokraji svých sil, tělo plné zánětů, pracoval od rána do večera, chronický stres a beznaděj mě pronásledovala na každém kroku, vážil jsem přes 100 KG, partnerský vztah se rozpadal.

KDO VLASTNĚ JSEM a CO V ŽIVOTĚ CHCI? Postupně jsem se začal nořit do problematiky ozdravných dechových technik (BUTEYKO, OXYGEN ADVANTAGE atd.), otužování, fyzického zdraví, vyváženého stravování a skrze epigenetické a psychosomatické principy také mentálního nastavení.

CO SE ZAČALO DÍT? Záněty ustoupily, vyrovnaly se výkyvy nálad, za rok a půl jsem zhubnul o 30 KG a v neposlední řadě genetické celoživotní onemocnění – hypokalemická periodická svalová obrna ustoupila do ústraní a dala mně možnost svobodného života v plné radosti a spokojenosti.

OBJEVIL JSEM SÁM SEBE, opět v životě našel radost a vášeň, svůj čas začal využívat efektivněji, nalezl harmonický vztah a obměnil se i okruh přátel. A tak se zrodil projekt na základě vlastní transformace a zkušeností 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K SOBĚ SAMÉMU – www.5pz.cz . Změna přístupu k sobě samému pomohla kromě mě již STOVKÁM lidí, kteří přišli postupně na to, že venku v nějakých produktech, zázračných pilulkách, či výrobcích pomoc hledat nemohou a najdou ji jen sami v sobě skrze vlastní aplikaci životních změn. Základ je v JEDNODUCHOSTI, návratu k SELSKÉMU ROZUMU, životu v NORMÁLNOSTI a SKROMNOSTI, nejsou to žádné složitosti, které vám NAVÍC kradou čas.

Pokračujeme v práci na sobě v mých fb skupinách a šíříme myšlenku zdravého života a zdravého dýchání v komunitě. Tady:

https://www.facebook.com/groups/zdravedychaniBUTEYKOaOXYGENADVANTAGE/

https://www.facebook.com/groups/5piliruzdravi/

0