Šárka Pexová
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • KRáLůV DVůR-POčAPLY

      Práce s dechem mne zajímá více než 15 let. Věnuji se hlasové rehabilitaci a edukaci, ve které je správné vedení dechu stěžejní. Jedná se o zvládnutí dechové biomechaniky- používání bránice a dechové opory.

Techniky Oxygen Advantage fungují na úrovni biomechaniky i biochemie, ovlivňují tak širokou škálu procesů a vedou člověka do rovnováhy.

      K Oxygen Advantage mne přivedli zpívající sportovci, které zajímalo správné a efektivní dýchání, a protože se věnuji aktivně lezení, bylo to vzrušující téma i pro mne a výsledky překvapující. Redukované funkční dýchání jsem pomalu a postupně aplikovala do běžných činností a věci se začínaly měnit. Změnily se mi stravovací návyky, zlepšil se spánek a energie narostla. Jako nesmírně prospěšnou vnímám souvislost funkčního dechu s ženskou cykličností a možnost minimalizovat příznaky PMS.

Technikám Oxygen advantage se věnuji od roku 2022.

Pracuji individuálně, skupinově, mohu nabídnout víkendové workshopy v průběhu celého roku, nebo poradenství v rámci sportovních soustředění.

Lekce jsou vhodné jak pro dospělé, tak pro děti. Ráda bych v budoucnu nabídla ucelený program pro mateřské i základní školy, případně program pro učitele, zaměřený na funkční dech při mluvení v zátěžové školním prostředí.

Dávám přednost osobnímu setkání, ale je možné i formou online.

Lekce probíhají podle potřeby v češtině i v angličtině.


I have been interested in breath work for more than 15 years. I am involved in vocal rehabilitation and education, in which correct breath management is essential. It means to master breath biomechanics – using the diaphragm and breath support.

Oxygen Advantage techniques work at the level of biomechanics and biochemistry, thus influencing a wide range of processes and bringing people into balance.

I was introduced to Oxygen Advantage by singing athletes who were interested in proper and efficient breathing, and since I am an active climber, I was also excited by this topic and the results were surprising. I slowly and gradually applied the reduced functional breathing into my daily activities and things started to change. My eating habits changed, my sleep improved and my energy increased. Last but not least, I see the connection of functional breathing with female cyclicity and the ability to minimize PMS symptoms as extremely beneficial.

I have been working with Oxygen Advantage techniques since 2022.

I work with my clients individually or in groups, I offer weekend workshops throughout the whole year and provide consulting within sports camps.

My lessons are suitable both for adults and kids. In the future, I would like to offer a comprehensive program for kindergartens and elementary schools, or a program for teachers, focused on functional breathing while speaking in a stressful school environment.

I prefer to give lessons in person, but online lessons are also possible. I provide lessons in Czech and English language.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop